สภาพแวดล้อมขององค์กร

สภาพแวดล้อมขององค์กร

บริการหลัก (Main service): ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสภาพ ประชาชนในเขตอำเภอดอนมดแดง
และอำเภอใกล้เคียง ครอบคลุมการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ทันตกรรม กายภาพบำบัด และแพทย์แผนไทย

วิสัยทัศน์ (vision):โรงพยาบาลชุมชนที่บริการดี  มีมาตรฐาน  ร่วมสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย

พันธกิจ ( Mission ):โรงพยาบาลดอนมดแดงให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมครอบคลุมทั้งด้าน การส่งเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล
การฟื้นฟูสภาพ โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางและส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยม (values) :  ยึดมั่นความปลอดภัย  ใส่ใจบริการ  ทำงานเป็นทีม

ความสามารถเฉพาะขององค์กร (Core competency):

การพัฒนารูปแบบการดูแลด้วยกินยาแบบ DOT ในผู้ป่วยจิตเภท

มีภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน อย่างมีคุณภาพ

มีการสร้างครือข่ายจิตอาสา เพื่อนใจวัยลำดวน ในการดูแลผู้ป่วย AMI , Stroke อย่างมีประสิทธิภาพ

มีภาคีเครือข่ายอำเภออนามัยเจริญพันธุ์,คลินิกวัยรุ่น วัยใส

ลักษณะโดยรวมของบุคลากร (workforce profile)

การจำแนกกลุ่มบุคลากร พร้อมจำนวนในแต่ละกลุ่ม: ระดับการศึกษา:

           ประเภทบุคลากร                           ระดับการศึกษา (คน)    รวม (คน)
   ปริญญาโท    ปริญญาตรี        ต่ำกว่าปริญญา
ข้าราชการ/นักเรียนทุน 24 4 28
ลูกจ้างประจำ 3 3
ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของรัฐ 24/2 52 78
                 รวม 50 59 109