ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัย ส่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สู่วรรคาลัย

วิสัยทัศน์ของเรา

โรงพยาบาลชุมชนบริการดี มีมาตรฐาน ร่วมสานสัมพันธ์ภาคีเครือข่าย

เปิดโครงการหมอครอบครัว

ร่วมเปิดโครงการหมอครอบครัว อ.ดอนมดแดง เพื่อการดูแลถึงรากฐานครอบครัว

โครงการเสริมสร้างศักยภาพฯ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน

โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพในชุมชน โดย ทีมหมอครอบครัว เพื่อผู้ป่วยเรื้อรัง

ควาามรู้การแพทย์ฉุกเฉิน

ความรู้การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น สำหรับประชาชน ก่อนนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล เพราะการดูแลที่ถูกต้องทำให้สามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้

วิสัยทัศน์ของเรา

โรงพยาบาลชุมชนบริการดี มีมาตรฐาน ร่วมสานสัมพันธ์ภาคีเครื่อข่าย

Create and Manage multiple contact forms using single dashboard. You can show Form on any single/every page of your website. You can also collect payments, leads and much more...

นพ.ธีรวัฒน์ สุวรรณี

Create and Manage multiple contact forms using single dashboard. You can show Form on any single/every page of your website. You can also collect payments, leads and much more...

Rown Wiesly

Create and Manage multiple contact forms using single dashboard. You can show Form on any single/every page of your website. You can also collect payments, leads and much more...

Jex Polack